วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

          TH 54603 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Information Technology for Career and Technology in Basic Education) 
          
          ศึกษาสภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นบาน ความหมาย บทบาท ความสำคัย ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบ


           สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์มีความสำคัญมากเนื่องมาจากมนุษย์นิยมบริโภคเนื้อสัตว์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีการนำสัตว์มาขยายพันธุ์และเลี้ยงกันมากขึ้น หากผู้เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการเลี้ยง ก็จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกสัตว์ที่จะเลี้ยงได้ตรงความต้องการ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
มนุษย์ใช้สัตว์แทบทุกชนิดเป็นอาหาร สมัยโบราณมีการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่สลับซับซ้อนและมีอนุภาพความพอประมาณสูงเพราะเป็นการล่าเพื่อการบริโภคเท่านั้นจนกระทั่งคิดเครื่องมือจับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และล่าได้ยากแต่สามารถล่าและจับสัตว์มาเป็นอาหารได้มากขึ้น เมื่อเหลือจากการบริโภคก็กักขังไว้เป็นอาหารในวันต่อไปจึงเห็นได้ว่าในสมัยโบราณมนุษย์มีความคิดที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการล่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภค  ซึ่งความพอประมาณและความมีเหตุผลนั้นก็จะทำให้สอดคล้องกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรานั้นเอง

การเลี้ยงหมูป่า 1

คุณพระช่วยพระเลี้ยงหมุป่า